Tsegi


Stylist

Monday 10 August: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Tuesday 11 August: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Wednesday 12 August: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Thursday 13 August: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Friday 14 August: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Saturday 15 August: Day Off

Sunday 16 August: Day Off