Tseghi


Stylist

Monday 24 September: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Tuesday 25 September: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Wednesday 26 September: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Thursday 27 September: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Friday 28 September: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Saturday 29 September: Day Off

Sunday 30 September: Day Off