Yong


Stylist

Monday 10 August: 11:00 to 20:00 (Splash Soho)

Tuesday 11 August: Day Off

Wednesday 12 August: Day Off

Thursday 13 August: Day Off

Friday 14 August: 11:00 to 20:00 (Splash Soho)

Saturday 15 August: 09:00 to 19:00 (Splash Soho)

Sunday 16 August: 10:00 to 20:00 (Splash Soho)