Matt


Stylist

Monday 19 March: 09:00 to 18:00 (Splash Soho)

Tuesday 20 March: Day Off

Wednesday 21 March: 10:00 to 19:00 (Splash Soho)

Thursday 22 March: 10:00 to 19:00 (Splash Soho)

Friday 23 March: 10:00 to 19:00 (Splash Soho)