Giacomo


Monday 25 June: 12:00 to 21:00 (Splash Soho)

Tuesday 26 June: 12:00 to 21:00 (Splash Soho)

Wednesday 27 June: 12:00 to 21:00 (Splash Soho)

Thursday 28 June: 12:00 to 21:00 (Splash Soho)

Friday 29 June: 12:00 to 21:00 (Splash Soho)

Saturday 30 June: 12:00 to 21:00 (Splash Soho)

Sunday 1 July: Day Off