Thais


Monday 22 October: 09:00 to 18:00 (Splash New Row)

Tuesday 23 October: Day Off

Wednesday 24 October: Day Off

Thursday 25 October: 11:30 to 20:30 (Splash New Row)

Friday 26 October: 09:00 to 18:00 (Splash New Row)

Saturday 27 October: 11:00 to 20:00 (Splash New Row)

Sunday 28 October: 11:00 to 20:00 (Splash New Row)