Thais


Monday 11 February: 10:00 to 19:00 (Splash New Row)

Tuesday 12 February: 09:00 to 18:00 (Splash New Row)

Wednesday 13 February: 11:30 to 20:30 (Splash New Row)

Thursday 14 February: 11:30 to 20:30 (Splash New Row)

Friday 15 February: 10:00 to 19:00 (Splash New Row)

Saturday 16 February: 10:00 to 19:00 (Splash New Row)

Sunday 17 February: Day Off

Wednesday 20 February: Holiday

Thursday 21 February: Holiday

Friday 22 February: Holiday

Saturday 23 February: Holiday

Sunday 24 February: Holiday