Mario


Stylist

Monday 24 September: 10:00 to 19:00 (Splash Charing Cross)

Tuesday 25 September: 11:00 to 21:00 (Splash Charing Cross)

Wednesday 26 September: Day Off

Thursday 27 September: Day Off

Friday 28 September: 12:00 to 21:00 (Splash Charing Cross)

Saturday 29 September: 10:00 to 19:00 (Splash Charing Cross)

Sunday 30 September: 11:00 to 20:00 (Splash Charing Cross)